TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

Hơn 2000 bài học từ vựng miễn phí. Danh sách dưới đây được sắp xếp theo tần suất xuất hiện. Từ được sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ Tiếng Anh là 'the'. Tuy nhiên, sẽ khôg có bài học về các mạo từ, một vài giới từ, liên từ, và các động từ như is, am, are. Những từ này được sử dụng rất nhiều và nên được học và tìm hiểu riêng.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

Loại từ nằm trong ngoặc bên cạnh của từ đó sẽ cho bạn biết phân loại của từ. Ở cuối danh sách sẽ có nhiều từ được xếp hạng ngang nhau vì các từ này có thứ hạng về tần suất xuất hiện bằng nhau.