TalkEnglish Logo

Điều khoản Sử dụng

TalkEnglish.com cung cấp dịch vụ theo các điều khoản sau:
TalkEnglish.com có thể nâng cấp Điều khoản Sử dụng vào mọi lúc.

Mô tả Dịch vụ

TalkEnglish.com cung cấp các bài học Tiếng Anh ở dạng văn bản và file audio. Các danh mục gồm có Tiếng Anh Thông Dụng, Tiếng Anh Thương Mại, Tiếng Anh Du Lịch, Tiếng Anh Phỏng Vấn và Cụm Từ Có ích. Các bảng thông tin, diễn đàn hoặc bảng thông báo là các phương tiện khác được sử dụng bởi TalkEnglish.com để giúp người dùng học Tiếng Anh.

TalkEnglish.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sử dụng không thích hợp cho bất cứ câu nào được cung cấp trên website. Tất cả người dùng phải chịu trách nhiệm cho cách sử dụng của riêng họ đối với mỗi câu. Nếu một người dùng không rõ hoặc không chắc về câu nào, khuyến khích hãy hỏi rõ ràng thông qua bảng thông báo hoặc email.

Các bài Tiếng Anh Phỏng Vấn được cung cấp để giúp người dùng trả lời các câu hỏi Phỏng Vấn. TalkEnglish.com không đảm bảo bạn sẽ qua được kỳ Phỏng Vấn sử dụng các câu trả lời cung cấp bởi TalkEnglish.com. TalkEnglish.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hoại nào gây ra bởi sử dụng câu trả lời trong mỗi bài học Phỏng Vấn.

Nội dung của Site

Site này chứa một vài lời 'thô tục' trong một vài bài học. Mỗi thành viên yêu cầu phải từ 18 tuổi trở lên hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo vệ 18 tuổi hoặc lớn hơn. Để giữ Site thực tế nhất có thể, yêu cầu một số các lời 'thô tục' trong một số bài học.

Nội dung của Điều khoản Sử dụng

Mô tả Dịch vụ

Nội dung của Site