TalkEnglish Logo

Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản

Phần này dành cho người mới học nói Tiếng Anh cần giúp đỡ để hiểu được các điều căn bản của việc luyện nói Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cụm từ và các cách diễn tả đơn giản để giúp bạn luyện nói Tiếng Anh.

Hiện tại có hơn 90 bài học với hơn 900 file âm thanh trong phần Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản. Khi bạn đã quen thuộc Tiếng Anh căn bản, bạn có thể chuyển sang các chuyên đề khác ví dụ như Các Bài Học Tiếng Anh Thông Dụng