TalkEnglish Logo

Chuyên mục Tiếng Anh Thông Dụng

Chuyên mục Tiếng Anh Thông Dụng gồm có các câu chủ chốt cho nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trước khi bắt đầu, bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng site. Nên nhớ cần phải làm mỗi câu trở thành một phần của bạn. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ có khả năng nói mà không cần suy nghĩ về nó.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn