TalkEnglish Logo

Chuyên mục Cụm từ và Thành Ngữ

Trong chuyên mục Cụm từ và Thành Ngữ, bạn sẽ được học nhiều Thành ngữ chủ yếu với diễn giải, câu mẫu và nhiều cách khác để nói cùng một thành ngữ đó.