TalkEnglish Logo

Chuyên mục Tiếng Anh Thương Mại

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại nhắm tới những người làm việc trong văn phòng. Mỗi bài gồm nhiều câu và bạn có thể nhấp vào đó để biết cách đọc các câu ấy.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thứ bạn cần bằng nhiều chuyên mục con khác nhau.