TalkEnglish Logo

Bài học Từ Vựng Tiếng Anh

TalkEnglish.com đã chọn ra các từ thông dụng nhất được thường dùng với hơn 2000 từ vựng hay gặp trong Tiếng Anh Đàm Thoại và đưa ra các câu ví dụ có sử dụng từ đó. Sau đây là hai câu ví dụ có sử dụng từ friend :

“She talks to her best friend every day.”
(best)

“She has been a loyal friend for many years.”
(loyal, real, trusted, true, faithful)

Từ đang học luôn được gạch chân. Từ thường được dùng với từ bạn đang học luôn được in đậm. Những từ trong ngoặc đơn là những từ khác có thể được dùng trong cùng một câu.

Có hơn 2000 bài học với nhiều câu ví dụ để giúp bạn học cách sử dụng từng từ một cách dễ dàng và chính xác.

Bạn có thể nhấp chuột vào bất cứ từ nào trong trang từ vựng, hoặc bạn có thể tìm kiếm theo: