TalkEnglish Logo

Cụm Từ và Thành Ngữ I

Cụm Từ và Thành Ngữ I gồm có các Cụm Từ và Thành Ngữ hữu ích với phần diễn giải, ví dụ và các cách khác để nói Cụm Từ hoặc Thành Ngữ.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn