TalkEnglish Logo

Cụm Từ và Thành Ngữ phần VII

Cụm Từ và Thành Ngữ phần VII chứa nhiều Cụm Từ và Thành Ngữ hữu ích kèm theo diễn giải, đoạn hội thoại ví dụ và nhiều cách khác để sử dụng các Cụm Từ hoặc Thành Ngữ đó.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn