TalkEnglish Logo

Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản - Phần II

Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản II dành cho người mới học luyện Nói Tiếng Anh cần giúp đỡ để hiểu được các điều căn bản của việc luyện nói Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cụm từ và các cách diễn tả đơn giản để giúp bạn luyện nói Tiếng Anh.

Phần hai này chứa 30 bài học kế tiếp. Nếu thấy bài nào quá dễ, bạn có thể chuyển sang bài học khác.