TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch - Hỏi Đường

Mục Hỏi Đường gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về Các loại rẽ, Ngõ Cụt, Đường Cao tốc và các Diễn đạt khác về Đường đi.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn