TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch - Giao tiếp tại Sân bay

Mục Giao tiếp tại Sân bay gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về Xác định Chuyến bay, Khởi Hành, tại Quầy Thu Tiền và Tìm Cổng vào.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn