TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch - Cửa tiệm và Hơn nữa

Mục Cửa Tiệm và Hơn nữa gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về các diễn đạt Thông Dụng sử dụng tạo Cửa hàng, Tiệm Tạp hóa, Nhà hàng và Bưu điện.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn