TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch - Giao tiếp tại một nhà hàng

Mục Giao tiếp tại một nhà hàng gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về Gọi Đồ Ăn Nhanh, Ăn Tối Tốt, nói chuyện với Phục Vụ và các diễn đạt khác sử dụng ở Nhà hàng.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn