TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch về Thuê Xe

Mục Thuê Xe gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về Xe Hiện Có, Đặt Trước, Giá và Qui Định, Bảo Hiểm và Giấy Phép và nhiều nữa.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn