TalkEnglish Logo

Tiếng Anh Du Lịch - Đặt trước và Checkin

Mục Du Lịch gồm có các bài học Tiếng Anh Du Lịch về Đặt Trước, Checkin và các Phát biểu khác sử dụng tại khách sạn.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn