TalkEnglish Logo

Các chủ đề liên quan đến Trường Đại học II

các chủ đề liên quan đến Trường Đại học II gồm co các bài học Tiếng Anh căn bản về các chủ đề liên quan đến cuộc sống đại học. Mục này sẽ tập trung vào hội nam sinh viên và hội nữ sinh viên, tiệc đại học, hút thuốc và nhậu nhẹt.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn