TalkEnglish Logo

Cảm giác và Cảm xúc II

Mục Cảm giác và Cảm xúc II gồm có các bài học Tiếng Anh căn bản về Buồn và Chán Nản, Yêu, Trái Tim Tan Vỡ, Sợ Hãi và Hoảng Sợ, và Các Cảm xúc Khác.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn