TalkEnglish Logo

Cảm giác và Cảm xúc

Mục Cảm giác và Cảm xúc gồm có các bài học Tiếng Anh căn bản về Hạnh Phúc, Giận Dữ, Hưng Phấn, Lo Lắng và Căng Thẳng.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn