TalkEnglish Logo

Con trai - Con gái - Thể thao

Mục Con trai - Con gái - Thể thao gồm có các bài học Tiếng Anh căn bản về Nói Chuyện Về Con Gái, Thể Thao Tổng Quát, Bóng Chày, Bóng Rổ, Bóng Đá.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn