TalkEnglish Logo

Chào hỏi và các Điều Tổng quát II

Mục Chào hỏi và các Điều Tổng quát II gồm có các bài học Tiếng Anh căn bản về Nói chuyện ngắn, Các điều ưa thích, Sở thích, phim ảnh và tập thể dục.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn