Learn English Speaking
TRANG CHỦ    |     DIỄN ĐÀN    |     HƯỚNG DẪN    |     PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP    |     CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
      Tìm Bài học
     
 Luyện Nói Tiếng Anh
   Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản
   Tiếng Anh Thông Dụng
   Tiếng Anh Thương Mại
   Tiếng Anh Phỏng Vấn
   Tiếng Anh Du Lịch
   Cụm Từ và Thành Ngữ
   Các Chủ đề Đặc biệt
   Mục lục Bài học
 Luyện Nghe Tiếng Anh
   Trình độ Sơ Cấp
   Trình độ Trung Cấp
   Trình độ Nâng Cao
 Các Bài Học Thêm
   Phát Âm
   Ngữ Pháp
   Từ vựng Tiếng Anh
   Bài Học Từ Vựng ESL
 Bài viết về luyện nói Tiếng Anh
   5 Luật để Nói Lưu Loát
   Ngữ pháp cho luyện nói
   Ngữ Điệu và Tốc độ
   Ngữ Đồng Vị là gì


Các bài học luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản dành cho người mới học Tiếng Anh cần giúp đỡ để hiểu được các điều căn bản của việc luyện nói Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cụm từ và các cách diễn tả đơn giản để giúp bạn luyện nói Tiếng Anh.

Phần đầu tiên này chứa 30 bài học đầu tiên. Học lần lượt từng bài một cho đến khi bạn quen thuộc từng câu.


English Speaking Basics I  0
English Speaking Basics II
English Speaking Basics III
1. Basic usage of 'I'm'
2. Variations of 'I'm in/at/on'
3. I'm good at
4. I'm + (verb)
5. I'm getting
6. I'm trying + (verb)
7. I'm gonna + (verb)
8. I have + (noun)
9. I have + (past participle)
10. I used to + (verb)
11. I have to + (verb)
12. I wanna + (verb)
13. I gotta + (verb)
14. I would like to + (verb)
15. I plan to + (verb)
16. I've decided to + (verb)
17. I was about to + (verb)
18. I didn't mean to + (verb)
19. I don't have time to + (verb)
20. I promise not to + (verb)
21. I'd rather + (verb)
22. I feel like + (verb-ing)
23. I can't help + (verb-ing)
24. I was busy + (verb-ing)
25. I'm not used to + (verb-ing)
26. I want you to + (verb)
27. I'm here to + (verb)
28. I have something + (verb)
29. I'm looking foward to

Copyright © 2005 - 2015 TALKENGLISH.COM      ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG     |    LIÊN LẠC    |    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT