TalkEnglish Logo

Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản - Phần I

Các bài học luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản dành cho người mới học Tiếng Anh cần giúp đỡ để hiểu được các điều căn bản của việc luyện nói Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cụm từ và các cách diễn tả đơn giản để giúp bạn luyện nói Tiếng Anh.

Phần đầu tiên này chứa 30 bài học đầu tiên. Học lần lượt từng bài một cho đến khi bạn quen thuộc từng câu.