TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Công Sở Căn Bản

Mục Công Sở Căn Bản gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Vấn Đề Máy Móc, Phòng Bưu Kiện, Yêu Cầu Thiết Bị và Các Điều Tổng Quát Khác.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn