TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Thông báo 2 Tuần, Nghỉ Phép và Nghỉ Việc

Mục này gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Nghỉ Phép và Nghỉ Việc, Đàm Phán và Các Phát Biểu Tổng Quát về Nghỉ Phép và Nghỉ Việc.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn