TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về cuộc họp

Mục cuộc họp bao gồm các bài học Tiếng Anh Thương Mại về các câu Thông Dụng trước, trong và sau buổi cuộc họp. Các câu có ích về hủy bỏ buổi cuộc họp cùng với các Phát Biểu Tổng Quát khác.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn