TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Nói Chuyện với Cấp Trên/Cấp Dưới

Mục Nói Chuyện với Cấp Trên/ Cấp Dưới gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Thay đổi của Dự Án, Hạn Chót, Cấp Trên Hỏi, Động viên Cấp Trên và Khiển Trách.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn