TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Trễ hoặc Không Đến

Mục Trễ hoặc Không Đến gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Đến muộn, về sớm, cách sử dụng 1 ngày bệnh hoặc 1 ngày nghỉ.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn