TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Nói Chuyện với Giám Đốc.

Mục Nói Chuyện với Giám Đốc gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Hỏi Xin Thêm Việc, Phàn nàn và Biểu thị Sự Thất Vọng, and nói chuyện về một Giám Đốc khác.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn