TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Các Chủ đề Liên quan đến Email

Mục Liên quan đến Email gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Hỏi địa chỉ mail, yêu cầu thông tin qua mail, gửi file đính kèm, lỗi email, trả lời và trả lời tất cả và Các Câu Tổng Quát Liên quan đến Email.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn