TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Nói chuyện Với Đồng Nghiệp

Mục Nói Chuyện Với Đồng Nghiệp gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Hỏi Nhờ hoặc Đề Nghị Giúp Đỡ, Phàn nàn về một đồng nghiệp khác, phàn nàn về công ty và nói chuyện về Kinh Nghiệm Làm Việc.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn