TalkEnglish Logo

các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Chuyến Công Tác

Mục Chuyến Công Tác gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Các Câu hỏi về Lần Đầu Tiên, Nói chuyện với Mọi Người và Ăn Uống trong Chuyến Công tác.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn