TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Tổng Kết Hằng Năm

Mục Tổng Kết Hằng Năm gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Tổng Kết Thành Tích, Thành Tựu, Phát Triển Cá Nhân và Đền Bù.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn