TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Các Chủ đề Liên quan Đến Máy tính

Mục Liên quan Đến May tính gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Ổ Đĩa Cứng và Ổ Đĩa Di Động, Mạng Và Chia Sẻ Công Cộng, Phần Mềm, Internet và Intranet và Các Câu Tổng Quát Liên quan Đến Máy tính.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn