TalkEnglish Logo

Các bài học Tiếng Anh Thương Mại Về Gọi Điện Thoại

Mục Gọi Điện Thoại gồm có các bài học Tiếng Anh Thương Mại về Nhận và Chuyển cuộc gọi, Nhận và Gửi Tin Nhắn, Gửi và Nhận Thông Tin.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn